Conflicterende belangen

Conflicterende belangen

Honestas B.V. verricht als gevolmachtigde werkzaamheden voor diverse verzekeraars. Honestas B.V. werkt samen met een aantal advies- en bemiddelingsbedrijven. Deze bedrijven bemiddelen voor hun relaties bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten. In die gevallen dat een verzekering bij Honestas B.V. de beste oplossing voor verzekerden is, zullen zij de polis sluiten bij Honestas B.V. Om redenen van efficiency verrichten medewerkers van de advies- en bemiddelingsbedrijven werkzaamheden die normaal gesproken tot de taken van de gevolmachtigde behoren.

Doordat er door een medewerker zowel werkzaamheden voor het eigen bemiddelings-bedrijf als voor Honestas B.V. worden gedaan, kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen de functie van gevolmachtigde en de functie van bemiddelaar.

Daarnaast treedt Honestas B.V. voor een zeer beperkte kring van medewerkers, familieleden en kennissen van medewerkers soms op als bemiddelaar. De daarmee verband houdende werkzaamheden zijn niet strikt gescheiden van de volmacht activiteiten vanwege de zeer beperkte omvang ervan en vanuit efficiency overwegingen. Ook daarbij kan een conflicterende situatie ontstaan tussen de functie van gevolmachtigden en de functie van bemiddelaar.

In de volgende situaties kan er sprake zijn van een conflicterende situatie:

 • Onterechte of onjuiste acceptatie van een risico;
 • Onterechte of onjuiste wijziging/royement van een verzekering;
 • Onjuiste schadeafwikkeling of onterecht afwijzen van een schade;
 • Dekking niet opschorten bij non-betaling;
 • Conflicterende schuldvraag tussen één of meerdere verzekerden.

Om in geval van conflicterende situaties een zorgvuldige uitoefening van het bedrijf van bemiddelaar en de gevolmachtigde te realiseren, is het volgende beleid geformuleerd:

 • De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • Zowel binnen de advies- en bemiddelingsbedrijven als bij Honestas B.V. zijn strikte procedures voor het accepteren en muteren van verzekeringen en de afhandeling van schade beschreven.
 • De procedures voorzien in duidelijke processtappen en controlemomenten zodat de feitelijke werkzaamheden die namens verzekeraars worden gedaan altijd plaatsvinden onder de supervisie van medewerkers die voor de gevolmachtigde werken.
 • Als de processen onvoldoende duidelijkheid geven over hoe in bepaalde situaties gehandeld dient te worden, dan neemt de feitelijk leider van het volmachtbedrijf hierover een beslissing.
 • Van de beschreven processen mag alleen worden afgeweken als de feitelijk leider van het volmachtbedrijf hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien de afwijking buiten de bevoegdheden van de verleende volmacht valt, mag van de beschreven processen worden afgeweken na schriftelijke toestemming van zowel de feitelijk leider van het volmachtbedrijf als van de volmachtgever.
 • Als het voor komt dat er bij een schuldvraag tussen twee of meer cliënten een mogelijk conflict ontstaat, dan wordt het desbetreffende dossier geheel of gedeeltelijk in handen gegeven van de betrokken volmachtgever.

De fraudecontactpersoon bij Honestas B.V. is verantwoordelijk voor de uitvoering van ons fraudebeleid, inclusief de daarbij behorende procedures en controles. Alle acceptatie- of schadezaken waarbij een vermoeden van fraude bestaat worden behandeld door deze fraudecontactpersoon.